• امروز : شنبه - ۱۲ اسفند - ۱۴۰۲
  • برابر با : Saturday - 2 March - 2024
19
هنرمند جوان سفالگر شهرضایی:

اثری که برای تسکین آلام همسرم در فراق والدینش خلق کردم درمسابقات خاص پردازی جزو ۸اثر برتر شد

  • کد خبر : 2021
  • 11 بهمن 1396 - 9:46
اثری که برای تسکین آلام همسرم در فراق والدینش خلق کردم درمسابقات خاص پردازی جزو ۸اثر برتر شد
سیناخبر- هنرمند جوان سفالگر شهرضایی گفت:اثری که برای تسکین آلام همسرم در فراق والدینش خلق کردم درمسابقات خاص پردازی جزو 8اثر برتر شد.

به گزارش سیناخبرجلوه عشق را می توان درهنر نظاره کرد که چه شاعرانه از دل برمی خیزد وبا خود تمام دلتنگی های عاشقانه را از صفحه روزگار می زداید…

هنر به هرشکلی می تواند زاییده عشق باشد …

وآن گاه که عاشقانه دلتنگی های معشوقت رانظاره می کنی تنها باهنرت به او می فهمانی که درکنارش هستی …

شریک غم ها وشادی هایش….

استاد بهادر پژوهی جوان هنرمند سفالگر شهرضایی که جزء۸ نفر برتر مسابقات خاص پردازی تهران شده علت برتری اثر خود را عشق به همسرش می داند….

اوبرای تسکین آلام همسرش درغم ازدست دادن غم انگیز پدر ومادر او باهنر خود اثری خلق کرد تا دراین شرایط عشق به او را ثابت کند…

شما را به خواندن این مصاحبه جذاب دعوت می کنم…

لطفاخودتان رامعرفی کنید.

بهادر پژوهی هستم سفالگر.متولد۱۳۵۵ساکن شهرضا

ازخانواده تان بگویید.

درسا ل های ۵۷ ودوران انقلاب که اوضاع داخلی کشورمتشنج بودبه همراه خانواده درسال ۱۳۶۲به کویت رفتم ویک سال هم آنجا درس خواندم .

ازهمان دوران کودکی به نقاشی علاقه زیادی داشتم ونقاشی های قشنگی می کشیدم دایی ام هم نقاش فرش بودوطرح های زیبایی می کشید.

کم کم پیش اوشروع به نقاشی وطراحی نقشه فرش کردم اما چون ایشان درسن ۱۷سالگی من فوت کردند نتوانستم همه چیز رایادبگیرم .

بعددردوران سربازی بایکی ازدوستانم که نقاش خوبی بودبه کارنقاشی ادامه دادم.وازآنجا گرایش به کارنقاشی پیدا کردم .

بعدازدوران سربازی وقتی استادعلی فرهمندازتهران به شهرضا آمدپیش ایشان شاگردی کردم وچون رنگ ها را می شناختم خیلی زودکاررایادگرفتم وازآن ایام یعنی سال۷۴ساخت کارهای سفالی دکوری درشهرضامتداول شدومورداستقبال مردم قرارگرفت.

ازاعضای خانواده تان فرد دیگری هم درکارسفال مشغول هست؟

بله من وبرادر کوچکم سفالگرهستیم و بقیه برادرانم به حرفه های دیگرمشغول هستند.

از چه زمانی نقاشی روی سفال را فراگرفتید؟

درسال۸۱ چون کارنقاشی مقرون به صرفه نبود تصمیم گرفتم کارسفالگری را هم خودم یادبگیرم وبا اینکه استادخاصی نداشتم باتمرین فراوان توانستم کاررایادبگیرم والان می توانم همه چیز بسازم.

چند مرحله باید طی شود تایک ظرف سفالی مرغوب ساخته شود؟

مرحله اول شناختن خاک رس مرغوب وبه دست آوردن گل خوب برای شروع کاراست واینکه درآخرکار یک ظرف سبک وظریف وزیبا ساخته شودواگرقراربودازیک کارچندتاساخته شودسفالگربایدبتواندهمه آن هارامثل هم ویک اندازه دربیاورد.

بعدازساخته شدن سفال مرحله پرداخت شدن وصیقل دادن وتراشیدن است که بایدباظرافت وهنرمندی انجام شودوبعدمرحله ای است که درشهرضا به آن فیله آمدن می گویندومرحله خشک شدن ظرف ساخته شده که بایداطراف ظرف به یک اندازه هوابخوردوبه طوریکنواخت خشک شودبعضی ازسفالگران دراین مرحله کنده کاری روی ظرف راانجام می دهندوبعضی هم بعدازپخته شدن نقاشی می کنند.

بازارکارسفالگری درشهرضا چطوراست وآیاشمابه جوانان بیکارتوصیه می کنیدکه به این عرصه واردشوند؟

سفالگری درشهرمامحدودیت فروش داردبعضی ازشهرهای کشوردراین زمینه به بازارهای جهانی دست یافته اندوفروش خوبی دارندولی درشهرضاخاک ماخوب نیست وخاکی است که سفال ترک می خوردواحتیاج به پرداخت زیادی داردواین باعث گرانتردرآمدن کارمی شود.

درهمدان سرمایه گذاری خوبی روی سفال صورت گرفته وچون خاک خوبی دارندوازحمایت دولت برخوردارندکارشان ارزان تر از ما در می آید.

هم چنین سفالگران درهمدان بازارفروش خوبی دارندوبه خاطرهمین محدودیت ها شاگردگرفتن وآموزش دادن به سختی انجام می شودوشاگرد به شرطی پذیرفته می شودکه تاده سال برای استادش کار کند.

آیاخانواده حامی ومشوق شما درفراگیری هنر سفالگری به عنوان یک شغل بودند؟

چون من به دنبال تولیدبالاوبحث مادی درکارنبودم با مخالفت هایی روبرو می شدم ولی من به کارخودم ادامه می دادم وترجیح می دهم باحوصله کارکنم وکارهای جدیدارائه دهم.

آیا تمایل به ارائه ونمایش محصولات خود درنمایشگاه ها ومسابقات دارید؟

زیادبه فکردیده شدن نیستم وبیشتربرای دل خودم کارمی کنم هرکس کارهنری انجام می دهددوست داردکارش دیده شودوموردتوجه قراربگیرد اما من بیشتردوست دارم کارکنم تابیشتریادبگیرم .

میزان تولیدشمادرکارگاه چقدراست؟

به علت کوچک بودن کارگاه وباتوجه به اینکه درحرفه نقاشی وظریف کاری مشغولم نمی توانم تولید زیادی داشته باشم.

حدود۵۰ محصول سفالی درهربار می توانیم تولید کنیم.

مهمترین توصیه شما به شاگردانتان چیست؟

من همیشه به شاگردانم میگویم به شاگردی اینجابسنده نکنیدمن کاررابه شمایادمی دهم  که بتوانید در آینده برای خود کارگاه بزنید اما نه برای اینکه رقیب من شوید.

بهترین خاطره ای که ازکارسفالگری داریدچیست؟

من هیچ وقت باخاک سفیدکارنمی کردم چون کاربااین خاک خیلی سخت است.

دوستی داشتم که با این خاک کارمی کردوبرای اولین بار یک ظرف ۴۰-۴۵ سانتی بلور با این گل ساختم و با دست روی آن نقاشی کردم وتا آخرین مرحله که ازکوره بیرون آمدخودم کارکردم وحتی لعابش راهم خودم باشیشه ساختم وگلدان بسیارزیبایی شدواین چون اولین کارم باگل سفیدبود همیشه در ذهنم مانده ودوستش دارم.

آیا تابه حال از محصولات سفالی که خیلی دوست داشته اید به کسی هدیه داده اید؟

من معمولاکارهایی که خیلی دوستشان دارم رانمی فروشم وآن هارابه همسرم هدیه می کنم.

آینده هنرسفالگری درشهرضا راچطورمی بینید؟

اگربه همین ترتیب ادامه پیداکندبقای این هنربه خطرمی افتدچون کارگاه هاشاگردندارندواگرهم دارندایده های جدیدوجودنداردوبه خاطرکسب درآمدفقط به سمت ساخت قلیان می روند.کسی به چشم هنربه کارما نگاه نمی کندومتوجه نیستندکه هزینه های زیادی برای مواداولیه این کارازقبیل خاک مناسب ولعاب و…بایدبپردازیم واکثرمردم که به دیدن کارگاه می آیندنگاه دقیقی به کارندارند امامسافران شهرهای دیگرباذوق ودقت به کارما نگاه می کنندونگاه عمیق ودقیق دارند.

درباره مسابقه خاص پردازی بگویید واینکه چطورشدکه دراین مسابقه شرکت کردید.

درابتدای امسال به فاصله ۳روزمادر وپدرخانمم ازدنیا رفتندومن وهمسرم وخانواده اش شرایط روحی بسیاربدی داشتیم وتا۴۰ روزاصلا به سراغ سفالگری نرفتم تا اینکه باخبرشدم مسابقه ای تحت عنوان مسابقه خاص پردازی است.

این مسابقه تا پایان اردیبهشت یاتا۱۵خرداد هم فرصت داشت اما اصلا به آن فکرنکردم چون شرایط بسیاربدی داشتم تااینکه خانم دباغ وچندنفرازبچه های فنی حرفه ای به کارگاه آمدندوپرسیدندبرای مسابقه چه کرده ایدو وقتی گفتم هیچ به من اعتراض کردند درسال۹۵گلدانی ساخته بودم که یک طرفش گرد و طرف دیگرش صاف بودکه بتوان روی آن نقاشی کردوهمان رادست گرفتم وشروع به نقاشی کردم وتمام هنرهایی که می شود روی یک قطعه سفال انجام داد،انجام دادم.

یعنی ساخت سفال ، پرداخت، صاف کردن یک طرف سطح ,حاشیه طرف صاف راکنده کاری کردم ونقاشی بادست انجام داده ولعاب دادم وعکس پدرخانمم راروی شیشه طراحی کردم وفرستادم برای مسابقه تهران امافکرنمی کردم مقام بیاورم همین که به همسرم تقدیم کرده بودم وروی آن نوشته بودم”همسرم مرادرغم خویش شریک بدان” برایم مهم بود. تا اینکه بعدازیکی دوماه به من اطلاع دادندکه جزو۸نفربرتراین مسابقه انتخاب شده ام.

آیا اینکه می گویندکوزه گرازکوزه شکسته آب میخوردبرای شما صادق است؟

بله چون سفالگرزحمت زیادی برای کارش میکشداگرخودش بخواهداز یک ظرف سفالی استفاده کندوسیله ای که خراب شده رابرمی داردچون دیگرقابل فروش نیست.

به نظرشما آیا می توان ظروف سفالی شهرضا را کاربردی کرده تا درمنازل جایگزین یا درکنار سایر ظروف استفاده شود؟

این موضوع امکان پذیر است اما بایدبرای مردم فرهنگ سازی شودتاازظروف سفالی استفاده کنندوسفالگران هم اگرلعاب استفاده نکنندکه برای سلامتی ضرر نداشته باشدومواردبهداشتی وزیبایی وظرافت کاررعایت شودظروف سفالی خیلی بهترازسایرظروف موجود دربازار است.

درچه مسابقات سفالگری یا درچه نمایشگا هایی شرکت کرده اید؟نه فقط همان مسابقه خاص پردازی ویک نمایشگاه ونمایشگاه چهلستون دراصفهان که فقط درحدنشان دادن کارها شرکت کردم.

سخن پایانی شما با مخاطبان سیناخبر؟

ازهمه مردم تشکرمی کنم وازهمه خواهش می کنم صبروشکیبایی داشته باشند.

لینک کوتاه : https://sinakhabar.ir/?p=2021

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.