کد خبر : 144425 دسته : اجتماعی و فرهنگی
تاریخ انتشار : Oct 11 2018 12:24PM - 2018/10/11
0 نفر 0 نفر

" سلامت روان جوانان ونوجوانان: جهان در حال تغییر "

سیناخبر- 18 تا 24 مهرماه هفته سلامت روان.

" سلامت روان جوانان ونوجوانان: جهان در حال تغییر "

به گزارش سیناخبربا توجه  به فرارسیدن هفته سلامت روان (18الی 24مهر ماه) و شعار سازمان جهانی بهداشت با عنوان ( " سلامت روان جوانان ونوجوانان: جهان در حال تغییر " ) و باتوجه به اینکه یکی از روزهای هفته با نام (تاثیر فضای مجازی بر سلامت روان جوانان و نوجوانان) نامگذاری شده است باید بدانیم:

در طــی 25ســال گذشــته اطاعــات جدیــد وفنــاوری هــای ارتباطــی تغییــرات زیــادی کــرده اسـت و افـراد تعامـلات زیـادی بـا دنیـای اطـراف خـود دارنـد فضـای سـایبری ، فضـای دیجیتـال فضــای مجــازی اســت کــه از طریــق شــبکه هــای رایانــه ای ایجــاد می شــود و بــا اســتفاده از جلوه هــای ســمعی و بصــری ســعی در شــبیه ســازی دنیــای واقعــی دارد . فضــای مجــازی فرصــت هــای زیــادی را در امــر آمــوزش ، بــه اشــترا ک گــذاری و ارتبــاط ارائــه میدهدکــه تــا قبل از آن ممکن نبود.

فضای مجازی شامل موارد زیر است :

الــف( زیــر ســاخت هــای فیزیکــی و ابــزار ارتبــاط از راه دور)

ب( شبکه های کامپیوتری و ارتباط آنها)

ج)اینترنت

تاثیر منفی رسانه های اجتماعی درنوجوانان

افسردگی و اضطراب

تحقیقــات نشــان میدهــد کــه جوانــان و نوجوانانــی کــه بیــش از 2 ســاعت در روز صــرف اســتفاده از رســانه هــای اجتماعــی میکننــد، بیشــتر احتمــال دارد کــه در معــرض خطــر ابتــال بـه اختـالات روانـی ماننـد افسـردگی و اضطـراب قــرار گیرنــد

خواب

مطالعـات متعـدد نشـان داده اسـت کـه افزایـش اســتفاده از رســانه هــای اجتماعــی و تجهیزاتــی ماننــد تلفــن ، لــپ تــاپ قبــل از خــواب ارتبــاط معنـی داری بـا کیفیـت پاییـن خـواب در جوانان و نوجوانــان دارد.

تصویر بدن

مطالعــات نشــان داده اســت نوجوانــان و جوانانــی کــه فقــط از فیــس بــوک بــرای مــدت کوتاهــی هــم اســتفاده کرده انــد، نگرانی هــای بیشــتری در مــورد تصویــر بــدن خــود نســبت بــه افــرادی کــه اصــلا از ایــن شــبکه ها اســتفاده نکرده انــد دارنــد.

سایبری

بدرفتــاری در دوران کودکــی یکــی از عوامــل خطـر عمـده بـرای تعـدادی از مسـائل، از جملـه سـلامت روان، آمـوزش و ارتباطـات اجتماعـی بـا اثـرات طولانـی مـدت اسـت کـه اغلـب از طریـق بزرگســالی انجــام می شــود.

اعتیاد به اینترنت

کیمبرلـی یانـگ بـرای اولیـن بـار در مقالـه ای در سـال 1996مطـر ح کـرد کـه اسـتفاده نامناسـب از کامپیوتــر میتوانــد معیارهــای اعتیــاد را پــر کنــد در کشـورهایی مثـل چیـن وکـره جنوبـی اعتیـاد بــه اینترنــت بــه عنــوان یــک تهدیــد ســلامت عمومــی تلقــی می شــود.

رفتارهای جنسی

یکــی از اثــرات منفــی رســانه هــای اجتماعــی بــر جوانـان و نوجوانـان فراوانـی محتواهـای واضـح جنســی در ســامانه هــای مختلــف اســت.

برخــورد بــا محتــوای جنســی کــه رفتارهــای خطرنــا ک یــا غیــر واقعــی را بــه تصویــر می کشــد اثــرات منفــی بــر نوجوانانــی کــه در آغــاز تکامــل هویــت جنســی خــود هســتند می گــذارد ایــن امــر موجــب می شــود کــه آنهــا انتظــارات غیــر معقولــی از هنجارهــای جنســی داشــته باشـند و در برقـراری ارتبـاط جنسـی سـالم دچـارمشکل شوند

رشد مغز

جوانــان و نوجوانــان مبتــلا بــه اعتیــاد اینترنتــی در طــول زمــان دچــار تغییــرات ســاختاری خصوصـا در قشـر خا کسـتری مغـز خواهنـد شـد کـه می توانـد کیفیـت یادگیـری و رونـد تحصیـلات آنهــا را مختــل کنــد .

اثـرات مثبـت رسـانه هـای اجتماعـی بـر جوانـان نوجوانـان

دسترسی به اطلاعات سلامت

اطلاعات متخصــص سـلامت کــه شــبکه هــای اجتماعــی ارائــه میدهــد بــرای نوجوانانــی کــه ممکــن اســت از مســائل بهداشــت روان رنــج ببرنـد فرصتـی بـرای خوانـدن، تماشـا یـا گـوش دادن و درک تجربــه هــای بهداشــتی دیگــران فراهــم می کنــد کــه آنهــا را بــه واقعیــت و هویــت واقعــی خــود متصــل می کنــد.

حمایت عاطفی

مکالمـات در رسـانه هـای اجتماعـی مـی تواننـد جوانـان و نوجوانـان را بـا تعاملات ضـروری بـرای غلبـه بـر مسـائل مربـوط بـه سـلامت آمـاده کننـد بــه خصــوص هنگامــی کــه ممکــن اســت بــرای حمایــت چهــره بــه چهــره در فضــای واقعــی دسترســی وجــود نداشــته باشــد.

ابعاد اجتماعی

بســیاری از جوانــان و نوجوانــان بــا پیوســتن بــه گروههـا و یـا صفحـات مربـوط بـه آنهـا می تواننـد همـدردی و افـکار ونگرانـی هـای خـود را بـا افـراد دیگـری بـه اشـترا ک گذارنـد.

خود باوری

خودبــاوری و هویــت فــردی جنبــه هــای مهــم توسـعه در طـول سـال هـا هسـتند. رسـانه هـای اجتماعــی مــی تواننــد بــه عنــوان یــک ســکوی موثــر بــرای بیــان احســاس مثبــت عمــل کننــد،بـه ایـن ترتیـب کـه جوانـان و نوجوانـان بهتریـن ایــده هــای خــود را ارائــه دهنــد. روابط

شــواهدی وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه دوســتی قـوی جوانـان و نوجوانـان میتوانـد بـا تعامـلات رســانه هــای اجتماعــی تقویــت شــود و آنهــا بتواننــد بــا کســانی کــه قبـلا مــی شــناختند ارتباطــات قویتــری برقــرار کننــد.

منبع: معاون بهداشتی ورییس مرکزبهداشت شهرضا سید حجت الله موسوی

ارسال به دوستان
تصاویر خبر
نظرات
Designed and Powerd by Afrang