حرف های خودمونی
خداوندا مرا آن ده که آن به

خداوندا مرا آن ده که آن به

سیناخبر- غزل زیبای حافظ شیرازی.

1400/09/23
نظرات 0 دیدگاه
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

سیناخبر- غزل زیبای حافظ شیرازی.

1400/03/10
نظرات 0 دیدگاه
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

سیناخبر- تفالی بر دیوان حافظ شیرازی.

1399/12/25
نظرات 0 دیدگاه
زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

سیناخبر- غزلی زیبا از دیوان حافظ شیرازی.

1399/11/06
نظرات 0 دیدگاه
مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد

مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد

سیناخبر- غزلی زیبا از حافظ شیرازی.

1399/10/15
نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang