پرکردن چاهای غیر مجاز
2017/04/18
علیرضا سعادتی
2 نفر

به همت مردم و اهالی روستای کهرویه 200 حلقه چاه غیر مجاز این روستاه پر شد

Designed and Powerd by Afrang