مشاغل سنتی شهرضا
1400/06/21
منیره صفرپور
1 نفر

گیوه دوزی و درآوردن تخت گیوه از لاستیک، شغلی سنتی در شهرضاست که به دست فراموشی سپرده شده.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang