مشارکت در انتخابات، زمینه ساز ایجاد روستایی موفق
1400/03/13
خبر گزاری
0 نفر

مشارکت در انتخابات، زمینه ساز ایجاد روستایی موفق و آباد است. روستای امامزاده شاه سید علی اکبر(ع) روستایی موفق در شهرستان شهرضا.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang