هنرمند خوشنویس دیوارهای شهرضا
1400/03/02
منیره صفرپور
0 نفر

استاد محمدرضا طیاریی، هنرمند خوشنویسی است که در کالبد دیوارهای قدیمی و فرسوده شهر روح تازگی می دمد.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang