برداشت انار از باغ های شهرضا
1399/08/19
خبر گزاری
0 نفر

برداشت انار از باغ های شهرضا. امسال 20 هزار تن انار از باغ های شهرضا برداشت می شود.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang