سیل 31 اردیبهشت 99 در شهرضا و منظریه
1399/03/06
خبر گزاری
0 نفر

سیل ویرانگر 31 اردیبهشت ماه در شهرضا و منظریه 30 میلیارد تومان به 75 منزل مسکونی و باغ ها و مزارع خسارت زد.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang