رزمایش کمک مومنانه
1399/02/30
خبر گزاری
1 نفر

مردم شهرضا 3 میلیارد و 200 میلیون تومان در رزمایش کمک مومنانه کمک کردند.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang