مرکز پزشکی سجاد
1397/08/21
منیره صفرپور
2 نفر

مرکز پزشکی سجاد با 11تخصص مختلف به صورت شبانه روزی به بیماران خدمات ارائه می دهد.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang