مرکز پزشکی سجاد
2018/11/12
منیره صفرپور
2 نفر

مرکز پزشکی سجاد با 11تخصص مختلف به صورت شبانه روزی به بیماران خدمات ارائه می دهد.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang