کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهرضا
2018/01/31
مرضیه باقرپور
0 نفر

تنها کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهرستان شهرضا از سال 1345فعالیت خود راآغاز کرد. یکی از طرح های اجراشده دراین کانون طرح کانون مدرسه بوده که باهمکاری آموزش وپرورش از سال 1389 اجرا شده است. درحال حاضر بیش از 6هزار کودک ونوجوان شهرضایی عضو کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهرضا هستند.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang