عصارخانه شهرضا
2018/01/30
محمد مهدی ملکی
1 نفر

عصارخانه شهرضا با مساحت 500 متر مربع و زیربنای 700 متر مربع در شهرضا بعد از 300 سال همچنان فعالیت می کنند. عصارخانه از عصاره گیری می آید جایی که عصاره دانه های گیاهی گرفته می شود و روغن تهیه می کنند.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang