جامعه القران کریم شهرضاسالانه 200قرآن پژوه تربیت می کند
1396/05/25
علیرضا سعادتی
1 نفر

جامعه القران کریم شهرضا و منظریه از فعالان حوزه قرانی در شهرستان است

نظرات
Designed and Powerd by Afrang