تبلیغ کارواش دلفین
تبلیغ کارواش دلفین

***باکارواش دلفین پاکیزگی ودرخشندگی راتجربه کنید***

کثیف ترین خودروی خود رابه کارواش دلفین بیارید وتمیز تمیز تحویل بگیرید....

همچنین درمدتی که مامشغول شست وشوی خودروی شماهستیم شما می توانید لحظاتی را درکافی شاپ مان بگذرونید...

تلفن تماس: 53243920 یا 53243921

آدرس : خیابان 45متری، نبش میدان فاطمیه

Designed and Powerd by Afrang